ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ 2018 | ދާއިމީ ނަތީޖާ

ތިރީގައި މިވަނީ 30 މެއި 2018 ވީ (ބުދަ) ދުވަހު ބޭއްވުނު މިޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާއެވެ.

ދާއިމީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ