ރިޔާސީ އިންތިޙާބުގެ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓްދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯރމް

ރިޔާސީ އިންތިޙާބުގެ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓްދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯރމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ