ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އިންތިޙާބުގައި ވޯޓްލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓް އާންމުކުރުމާއިބެހޭ ޢިއުލާން އަދި ވޯޓްލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓް

ވޯޓަރސް ލިސްޓް ޢާންމުކުރުމާބެހޭ އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

ޝަކުވާ ފޯރމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

A01. HA.HOARAFUSHI DHAAIRA

A02 HA.IHAVANDHOO DHAAIRA

A03 HA.BAARAH DHAAIRA

A04 HA.DHIDHDHOO DHAAIRA

A05 HA.KELAA DHAAIRA

B01 HDH.HANIMAADHOO DHAAIRA

B02 HDH.NOLHIVARAM DHAAIRA

B03 HDH.VAIKARADHOO DHAAIRA

B04 HDH.KULHUDHUFFUSHI UTHURU DHAAIRA

B04 HDH.KULHUDHUFFUSHI UTHURU DHAAIRA

B05 HDH.KULHUDHUFFUSHI DHEKUNU DHAAIRA

B06 HDH.MAKUNUDHOO DHAAIRA

C01 SH.KANDITHEEMU DHAAIRA

C02 SH.MILANDHOO DHAAIRA

C02 SH.MILANDHOO DHAAIRA

C03 SH.KOMANDOO DHAAIRA

C04 SH.FUNADHOO DHAAIRA

D01 N.KENDHIKULHUDHOO DHAAIRA

D02 N.MANADHOO DHAAIRA

D03 N.VELIDHOO DHAAIRA

D04 N.HOLHUDHOO DHAAIRA

D04 N.HOLHUDHOO DHAAIRA

E01 R.ALIFUSHI DHAAIRA

E02 R.UNGOOFAARU DHAAIRA

E02 R.UNGOOFAARU DHAAIRA

E03 R.DHUVAAFARU DHAAIRA

E04 R.INGURAIDHOO DHAAIRA

E05 R.MADUVVARI DHAAIRA

F01 B.THULHAADHOO DHAAIRA

F02 B.EYDHAFUSHI DHAAIRA

F03 B.KENDHOO DHAAIRA

G01 LH.HINNAVARU DHAAIRA

G01 LH.HINNAVARU DHAAIRA

G02 LH.NAIFARU DHAAIRA

G03 LH.KURENDHOO DHAAIRA

H01 K.KAASHIDHOO DHAAIRA

H02 K.THULUSDHOO DHAAIRA

H03 K.GURAIDHOO DHAAIRA

I01 ADH.MAAMIGILI DHAAIRA

I02 ADH.MAHIBADHOO DHAAIRA

I03 ADH.DHANGETHI DHAAIRA

J01 V.FELIDHOO DHAAIRA

J02 V.KEYODHOO DHAAIRA

K01 M.DHIGGARU DHAAIRA

K02 M.MULAH DHAAIRA

L01 F.BILEHDHOO DHAAIRA

L02 F.NILANDHOO DHAAIRA

M01 DH.MEEDHOO DHAAIRA

M02 DH.KUDAHUVADHOO DHAAIRA

N01 TH.VILUFUSHI DHAAIRA

N02 TH.THIMARAFUSHI DHAAIRA

N03 TH.KINBIDHOO DHAAIRA

N04 TH.GURAIDHOO DHAAIRA

O01 L.ISDHOO DHAAIRA

O02 L.GAN DHAAIRA

O03 L.FONADHOO DHAAIRA

O04 L.MAAVAH DHAAIRA

P01 GA.VILINGILI DHAAIRA

P02 GA.DHAANDHOO DHAAIRA

P03 GA.GEMANAFUSHI DHAAIRA

Q01 GDH.THINADHOO UTHURU DHAAIRA

Q02 GDH.THINADHOO DHEKUNU DHAAIRA

Q03 GDH.MADAVELI DHAAIRA

Q04 GDH.FARESMAATHODAA DHAAIRA

Q05 GDH.GADHDHOO DHAAIRA

R01 GN.FUVAHMULAH UTHURU DHAAIRA

R02 GN.FUVAHMULAH MEDHU DHAAIRA

R03 GN.FUVAHMULAH DHEKUNU DHAAIRA

S01 S.HULHUDHOO DHAAIRA

S02 S.FEYDHOO DHAAIRA

S03 S.MARADHOO DHAAIRA

S04 S.HITHADHOO UTHURU DHAAIRA

S05 S.HITHADHOO MEDHU DHAAIRA

S06 S.HITHADHOO DHEKUNU DHAAIRA

S07 S.MEEDHOO DHAAIRA

T01 HULHUHENVEIRU DHAAIRA

T02 MEDHU HENVEIRU DHAAIRA

T03 HENVEIRU DHEKUNU DHAAIRA

T04 HENVEIRU UTHURU DHAAIRA

T05 GALOLHU DHEKUNU DHAAIRA

T06 GALOLHU UTHURU DHAAIRA

T07 MACHANGOLHI UTHURU DHAAIRA

T08 MACHANGOLHI DHEKUNU DHAAIRA

T09 MAAFANNU UTHURU DHAAIRA

T10 MAAFANNU HULHANGU DHAAIRA

T11 MAAFANNU MEDHU DHAAIRA

T12 MAAFANNU DHEKUNU DHAAIRA

T13 VILIMALE’ DHAAIRA

U01 AA. MATHIVERI DHAAIRA

U02 AA.THODDOO DHAAIRA