އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2018

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު ގެ އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ

އެއް ކެންޑިޑޭޓް ކުރިމަތިލެއްވުމުން އިންތިޚާބަކާނުލައި މަޤާމްތަކަށް ހޮވުނު ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް

އިންތިހާބް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް ލިސްޓް

ނިލަންދޫ ދާއިރާ | ނިލަންދޫ

ނިލަންދޫ ދާއިރާ | ދަރަބޫދޫ

އިހަވަންދޫ ދާއިރާ | އިހަވަންދޫ

އިހަވަނދޫ ދާއިރާ | މާރަންދޫ

އިހަވަންދޫ ދާއިރާ | މޮޅަދޫ

ޝަކުވާ ފޯރމް