އަމީން އާންމުގެ ނައިބުގެ މަޤާމު

އަމީން އާންމުގެ ނައިބު (ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް)
ބޭނުންވާ އަދަދު: 1

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު: މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން ހުރުމުގެ އިތުރުން؛

ޔުނިވަރސިޓީ ޑިގްރީއެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން

އެމްޑީޕީގެ މެންބަރެއް ކަމުގައި ވުން.

މުސާރަ: ދެ ފަރާތް އެއްބަސްވާ މުސާރައެއް

މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ޝަރުތުފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން 18 ޖެނުއަރީ 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 14:00 ގެ ނިޔަލަށް، އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް (ހ. ޝަރާޝާ، މާލެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ސިޓީއާއި ވަނަވަރު އަދި މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރިކަން އެނގޭނެ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
އިތުރު މައުލޫމާތު: ފޯން 3340044، ފެކްސް 3322960، އީމެލްއިލް: secretariat@mdp.org.mv