އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އޮކްސްފޯޑް ޔޫނިއަން އިން ބޭއްވި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޅޭ ބަހުސްގެ ތެރެއިން