އެ މް.ޑީ.ޕީ ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރޕާސަން ، މާލީ އަދި އިދާރީ ގެ އިންތިޚާބު 2017

އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

ތިރީގައި މިވަނީ ވޯޓާރސް ލިސޓް

V THINADHOO-1

V RAKEEDHOO-1

V KEYODHOO-1

V FULIDHOO-1

V FELIDHOO-1

TH VILUFUSHI-1

TH VEYMANDOO-1

TH VANDHOO-1

TH THIMARAFUSHI-1

TH OMADHOO-1

TH MADIFUSHI-1

TH KINBIDHOO-1

TH KANDOODHOO-1

TH HIRILANDHOO-1

TH GURAIDHOO-1

TH GAADHIFFUSHI-1

TH DHIYAMIGILI-1

TH BURUNI-1

SH NOOMARAA-1

SH NARUDHOO-1

SH MILANDHOO-1

SH MAROSHI-1

SH MAAUNGOODHOO-1

SH LHAIMAGU-1

SH KOMANDOO-1

SH GOIDHOO-1

SH FUNADHOO-1

SH FOAKAIDHOO-1

SH BILEHFAHI-1

S MEEDHOO-1

S MARADHOO-1

S MARADHOO FEYDHOO-1

S HULHUDHOO-1

S HITHADHOO-1

S FEYDHOO-1

R VAADHOO-1

R UNGOOFAARU-1

R RASMAADHOO-1

R RASGETHEEMU-1

R MADUVVARI-1

R MAAKURATHU-1

R INNAMAADHOO-1

R INGURAIDHOO-1

R HULHUDHUFFAARU-1

R DHUVAAFARU-1

R ANGOLHITHEEMU-1

R ALIFUSHI-1

N VELIDHOO-1

N MILADHOO-1

N MANADHOO-1

N MAGOODHOO-1

N MAALHENDHOO-1

N MAAFARU-1

N LHOHI-1

N LANDHOO-1

N KUDAFARI-1

N KENDHIKULHUDHOO-1

N HOLHUDHOO-1

M RAIYMANDHOO-1

M MULAH-1

M MADUVVARI-1

M KOLHUFUSHI-1

M DHIGGARU-1

LH NAIFARU-1

LH KURENDHOO-1

L MAAVAH-1

L MAAMENDHOO-1

L MAABAIDHOO-1

L KUNAHANDHOO-1

L ISDHOO-1

L HITHADHOO-1

L GAN-1

L GAADHOO-1

L FONADHOO-1

L DHANBIDHOO-1

K THULUSDHOO-1

K MALE-1

K MALE-2

K MAAFUSHI-1

K KAASHIDHOO-1

K HURAA-1

K HINMAFUSHI-1

K GURAIDHOO-1

K GAAFARU-1

K DHIFFUSHI-1

HDH VAIKARADHOO-1

HDH NOLHIVARANFARU-1

HDH NOLHIVARAN-1

HDH NEYKURENDHOO-1

HDH NELLAIDHOO-1

HDH NAIVAADHOO-1

HDH MAKUNUDHOO-1

HDH KURINBI-1

HDH KUMUNDHOO-1

HDH KULHUDHUFFUSHI-1

HDH HANIMAADHOO-1

HDH FINEY-1

HA THAKANDHOO-1

HA MURAIDHOO-1

HA KELAA-1

HA IHAVANDHOO-1

HA HOARAFUSHI-1

HA FILLADHOO-1

HA DHIDHDHOO-1

HA BAARAH-1

GN FUVAHMULAH-1

GDH THINADHOO-1

GDH RATHAFANDHOO-1

GDH NADELLAA-1

GDH MADAVELI-1

GDH HOANDEDHDHOO-1

GDH GADHDHOO-1

GDH FIYOAREE-1

GDH FARESMAATHODAA-1

GA VILINGILI-1

GA MAAMENDHOO-1

GA KONDEY-1

GA KOLAMAAFUSHI-1

GA KANDUHULHUDHOO-1

GA GEMANAFUSHI-1

GA DHEVVADHOO-1

GA DHAANDHOO-1

F MAGOODHOO-1

F FEEALI-1

F DHARANBOODHOO-1

F BILEHDHOO-1

DH RINBUDHOO-1

DH MEEDHOO-1

DH KUDAHUVADHOO-1

DH HULHUDHELI-1

B THULHAADHOO-1

B MAALHOS-1

B KUDARIKILU-1

B KIHAADHOO-1

B KENDHOO-1

B KAMADHOO-1

B HITHAADHOO-1

B GOIDHOO-1

B FEHENDHOO-1

B EYDHAFUSHI-1

B DHONFAN-1

B DHARAVANDHOO-1

ADH MAHIBADHOO-1

ADH DHIGURAH-1

AA UKULHAS-1

AA THODDOO-1

AA RASDHOO-1

AA MATHIVERI-1

AA MAALHOS-1

AA FERIDHOO-1