އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރޕާސަން، މާލީ އަދި އިދާރީ އިންތިޚާބު 2017 ވޯޓަރސް ލިސްޓް

ލިސްޓް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ