ގޮފިލިސްޓް އާންމުކުރުން

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 ގައި ޢާއްމުކުރެވުނު ގޮފި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލެވުނު ފުރުޞަތުގައި ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތައް ބެލުމަށްފަހު 16 ޖުލައި 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮފިތަކާއި ޕާޓީގައި ކުރިން ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ގޮފިތަކުގެ ތެރެއިން މެމްބަރުން ހަމަވާ ގޮފިތަކުގެ ލިސްޓު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ގޮފި ލިސްޓް