އެމްޑީޕީގެ ވަރަށް ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް ކަލާފާނު ސްކޫލް ގައި

27 ޑިސެމްބަރ 2009

އެމްޑީޕީގެ ވަރަށް ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް 29 ޑިސެމްބަރ 2009 ވާއަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ 9.00 ގައި ކަލާފާނު
ސްކޫލުގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދުވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެއެވެ.
ވީމާ މިޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއި ޕާޓީއަށް ހެޔޮއެދޭ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުމަކީ މިޕާޓީގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.