އިއުލާން

މި ޕާޓީން 17 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ކުރެވުނު އިއުލާނާއި ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. ޕާޓީގެ ގޮފިތަށް އިންތިޙާބްކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުމަށް ހަވާލާދީފައިވާ އިއުލާނުން ދީފައިވާ މުއްދަތުވަނީ 27 ސެޕްޓެމްބަރުގެ 16:00ށް އިތުރު ކޮށްފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިއުލާން ކުރީމެވެ.