އެމް.ޑީ.ޕީގެ 12 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ބަޔާން

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ބަޔާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ