ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މިޕާޓީގެ، ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް އަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ
ބޭނުންވާ އަދަދު: 1
ޒިންމާތައް: ޕާޓީގެ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި، ފައިސާއާ ބެހޭ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ޕާޓީގެ އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުން

ޝަރުތު:
ޕާޓީގެ މެމްބަރަކަށް ވުން އަދި ފައިސާއާބެހޭ ކޮންޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއާރ ތަކަށް ފަރިތަވުމާއި އެކައުންޓިންގ ސެޓްފިކެޓެއް ނުވަތަ މަތީ ފާހެއް ލިބިފައިވުން

މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން 31 ޑިސެމްބަރ 2009 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 ގެ ނިޔަލަށް، އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް (ހ. ޝަރާޝާ، މާލެ) އަށް ސިޓީ އާއި ވަނަވަރު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު: ފޯން 3340044، ފެކްސް 3322960، އީމެލްއިލް secretariat@mdp.org.mv:

15 ޑިސެމްބަރ 2009