އިދާރީގޮތުން އެއްރަށެއްގެގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށާއި ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދެވޭ ސަރަހައްދުތަކަށް ސިޓީގެ ދަރަޖަ ދިނުމަށްޓަކައި އެރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ރުހުންހުރިގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ނަގާ ވޯޓާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު

ވަކިވަކި ރަށްރަށް ގުޅިގެން އިދާރީގޮތުން އެއްރަށެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގުމުގެ ފައިދާ

ސިޓީ އުފެއްދުމުގެ ފައިދާއާއި ގެއްލުން 1

ސިޓީ އުފެއްދުމުގެ ފައިދާއާއި ގެއްލުން 2


އާބާދީއަށް ބިނާކޮށް ޚިދުމަތުގެ ބެންޗްމާކްތައް ކަނޑައެޅިދާނެ ގޮތުގެ ހުށަހެޅުން – ތަޢުލީމީ ދާއިރާ

އާބާދީއަށް ބިނާކޮށް ޚިދުމަތުގެ ބެންޗްމާކްތައް ކަނޑައެޅިދާނެ ގޮތުގެ ހުށަހެޅުން – ސިއްޙީ ދާއިރާ


އާބާދީއަށް ބިނާކޮށް ޚިދުމަތުގެ ބެންޗްމާކްތައް ކަނޑައެޅިދާނެ ގޮތުގެ ހުށަހެޅުން – އިޖުތިމާއީ ކަންކަމާއި ކުޅިވަރު

އާބާދީއަށް ބިނާކޮށް ޚިދުމަތުގެ ބެންޗްމާކްތައް ކަނޑައެޅިދާނެ ގޮތުގެ ހުށަހެޅުން – އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އާބާދީއަށް ބިނާކޮށް ޚިދުމަތުގެ ބެންޗްމާކްތައް ކަނޑައެޅިދާނެ ގޮތުގެ ހުށަހެޅުން – ވިޔަފާރިއާއި ބޭންކިންގ

ގުޅާލާ ރަށްތަކުގެ ލިސްޓު

ވީޑިއޯ ކްލިޕް