ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނޫސްވެރިންނަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އިންޒާރުދިނުން ކުށްވެރިކުރުން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޚުދުމުހުތާރު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ނެރޭފަދަ ސިޔާސީ ނޫސްބަޔާން ނެރެމުންގެންދާތީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން އެކަން އެންމެ ހަރު އަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނަކީ ތިން ބާރު ވަކިވެފައިވާ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއްގެ މައިގަނޑު އެންމެހާ އަސާސްތަކާއި އިހުތިޞާސުން ބޭރުވެ، ނެރެފައިވާ މިނިވަންކަމާއެކު ނޫސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލެކެވެ.
ކޯޓުތަކަކީ އެ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅިގެން ފައިސަލާކޮށް ބެލެވޭ މައްސަލައެއްގެ އިތުރަށް އަމިއްލައަށް ބަސްބުނެ ގޮތް ކިޔަން ހުންނަ ތަންތަނެއް ނޫނެވެ. އެ ހަމައިން ބޭރުން މިފަދަ ނޫސްބަޔާން ނެރެ، ފިޔަަޅު އަޅާނޭކަމުގެ އިންޒާރު ރައްޔިތުންނަށާއި ނޫސްވެރިންނަށް ދިނުމަކީ ޚުދުމުހުތާރު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ކުރާ ޒާތުގެ ޢަމަލެކެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އިންޒާރުދީ މިފަދަ ނޫސްބަޔާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުމަކީ ޖުޑީޝަރީގެ މިނިވަންކަން ގެއްލި، އިތުބާރު އިތުރަށް ގެއްލިދާ ކަމެކެވެ. ކޯޓުތަކުގެ ގަދަކަމަކީ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅި ފައިސަލާ ކުރެވިފައިނުވާ ކަންކަމުގައި އަމިއްލަ ގޮތްތައް ނިންމައި އިންޒާރުގެ ނޫސްބަޔާން ނެރުމެއްނޫނެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް ކޯޓުތަކުގެ ގަދަކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދުމެވެ. ނަމަވެސް އިތުބާރު ހޯދުމުގައި ކޯޓުތައް ނުކުޅެދިފައިވާކަން ކަންބޮޑުވުމާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ދިވެހި ގިނަ ރައްޔިތުންނާއި އދ. އާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިޝަން އޮފް ޖޫރިސްޓްސް އާއި، އިންސާފާއި ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެންމެހައި ބޮޑެތި ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ތަކުރާރުކޮށް ގެންދަނީ މިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް ކޯޓުތަކުންނާއި ސަރުކާރުން ބިރުދެއްކުމުގެ މިފަދަ ޢަމަލުތަކަކީ ދުނިޔޭގެ ސަފުން ބޭރުވެފައިވާ ޚުދުމުހުތާރު ދަށުދަރަޖައިގެ ޤައުމުތަކުގެ ސިފައެކެވެ. އެ ސަފަށް މި ރާއްޖެ ވައްޓާލަމުން ގެންދިއުން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް މި ޕާޓީން ގޮވާލަމެވެ.

ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިިޔަކު ވަގަށް ނަގާފައިވާ މައްސަލައާއި، ޓީވީ ސްޓޭޝަނެއް ރޯކޮށްލި މައްސަލައާއި، ނޫސްވެރިންނަށް މަރުގެ ހަމަލާތައް ދިން މައްސަލައާއި، ނޫސްވެރިންނަށް މަރުގެ އިންޒާރު ފޮނުވަމުން ގެންދާ މައްސަލަތަކުގައި އިންސާފު ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް ނުކުޅެދިފައި ތިބެމެ، ދެންވެސް ނޫސްވެރިންނަށް ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް އިންޒާރުގެ ނޫސްބަޔާންތައް ނެރެމުންދާ އެ ނާއިންސާފު ގޮތްތައް ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ. އަދި މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމުގެ ދިފާޢުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ ސާބިތުކަމާއެކު ދެމިއޮންނާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެންމެހައި ނޫސްވެރިންނަށް އަރުވަމެވެ.

ބަޔާން ނެރުނީ: އެމްޑީޕީ ސެކްޓޭރިއެޓް
ތާރީޚް: 20 މާޗް 2017