mdp_banner

Monday, March 13, 2017

ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ގެނެސްނުދޭ މައްސަލަ އޭ.ސީ.ސީ އަށާއި ބްރޯޑްކޮމްއަށް ހުށަހަޅައިފި

އިއްޔެ އެމް.ޑީ.ޕީން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށާއި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންއަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އެދިފައިވަނީ ސިޔާސީ ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއްގެ ޙަރަކާތްތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ގެނެސްދިނުމަށް ޕީއެސްއެމްއަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށެވެ. ސަބަބަކީ ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ޙަރަކާތްތައް ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން މިހާރު ހަމައެކަނި ގެނެސްދެނީ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމްގެ ހިންގާ ކެމްޕެއިން ޙަރަކާތްތަކެވެ.

No Comments »

No comments yet.

Leave a comment