mdp_banner

Monday, January 30, 2017

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް ، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ލަންކާ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް ، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ލަންކާ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާއި ބެހޭގޮތުން މުހިންމު ކަންކަމާއި މެދު މައްޝްވަރާކުރައްވައިފި.

މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންކަމާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު އިއްތިހާދު ވެވިފައިވާ ޕާޓީތަކާއި ހިއްސާކުރުމަށްފަހު ހާމަކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

No Comments »

No comments yet.

Leave a comment