އިއުލާން

މިޕާޓީގެ ޗެއާރޕާސަން ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް 8 ޑިސެމްބަރ 2016 އިން 14 ޑިސެމްބަރ 2016 އަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ކުރިމަތިލާފައިވަނީ

1- ޙަސަން ލަޠީފް، ހ.ސީވިޑް/ ކ. މާލެ އެވެ.
ވީމާ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ