ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ ކެމްޕެއިން އަށް އެމް.ޑީ.ޕީން ކާނިވާ ސްޓޭޖް ހޯދުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީ ފޮނުވައިފ

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ގެ ފަރާތުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2017 ގެ ކެންޕެއިން ލޯންޗްކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޖަލްސާއަށް 18 ނޮވެމްބަރ 2016 ވާ ހުކުރުދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ން ރޭގަނޑު 12:00 އަށް ކާނިވަލް ސްޓޭޖް ލިބޭނެގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް އެދި މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އަށް ސިޓީ ފޮނުވައިފިއެވެ.