ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި، އަދާލަތު ޕާޓީ އާއި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ އިން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން