އެމް.ޑީ.ޕީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކުއަލަލަމްޕޫރުގައި އޮންނަ 9 ވަނަ އައި.ސީ.އޭ.ޕީ.ޕީ ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކުއަލަލަމްޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

CrNEIJ9UMAEzKiR

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒް އަދި ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަނަސް އަބްދުލްސައްތާރު މެލޭޝިއާގެ ކުއަލަލަމްޕޫރުގައި އޮންނަ 9 ވަނަ އައި.ސީ.އޭ.ޕީ.ޕީ ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް 31 އޯގަސްޓް ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ މެލޭޝިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.