އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޙާބް

މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޙާބައް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑތުންގެ ނަންނައް އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާންކުރީމެވެ.

މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޙާބައް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑތުންގެ ނަންނައް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ