ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމެޓީގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނީ ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބު ޢަލީ ނިޔާޒް

14 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބާއި ގުޅިގެން އިލްކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އުފައްދާފައިވާ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމެޓީގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބު އަދި އެމް.ޢޯ.ޔޫގެ ޝެޑޯވ ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރ ފޮރ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން އެންޑް އިންޑެޕެންޑެންޓް ކޮމިޝަން ރިފޯމްސް ޢަލީ ނިޔާޒް ކަމުގައި އެމް.ޑީ.ޕީން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.