އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބް

އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބް އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާ އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ