ނޫސް ބަޔާން

މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަންގެ ނަމުގައި މި ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ގުޅިގެން އުފެއްދި ކޯލިޝަނުން ދައްކުވައިދެނީ އެމްޑިޕީ އާއި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްލާހާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީއަށް ކުރަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ ސިލްސިލާއަށް އިތުރު ބޮޅެށް އަނެށްކާވެސް އިތުރުވެ ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެވެ. މިއަދު ފެނިގެން މިދަނީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިންވެސް ރައީސް ނަޝީދު އިސްވެ ހުއްނަވާގެން ދިވެހި ގައުމު އިސްލާހުކޮށް ދިވެހިންނަށް މިނިވަންކަށް ޤާނޫން އަކުށް ހޯދާދެއްވައް ފެއްޓެވި ބުރަ މަސައްކަތެވެ އެހެންކަމުން އައްޑު ސިޓީ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން މިތިބީ މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަންގެ ފަހަތުގައި މި ޤައުމު އިސްލާހްކޮށް މި އަނިޔާވެރިކަށް ނިންމުމަށް ތަށްޔާރަށްކަން ވެސް މިފުރުސަތުގައި ދަންނަވަމެވެ މީގެ އިތުރުން ދެވެން ހުރި ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެށް މި ކޯލިޝަނަށް ފުރިހަމައަށް ދެއްވާނެކަންވެސް ދައްނަވަމެވެ މަނިކްފާންގެ ހިތްވަރަށްށާއި ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުގައި ހުއްޓުމެށްނެތި ތިޔަކުރަށްވާ މަސައްކަތަށް ސާބަސް ރައްދުކުރަމެވެ އަދި އެހެންމެ ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު މި ކޯލިޝްންގެ ރައީސަކަށްއިސްކުރެށް ވުމުށް ދަށްކުވައި ދެނީ މަނިކްފާން އަކީ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެވެސް ފަހަތުގައި ހުރެ މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެވޭނެ ހިތްތިރި އަދި އެހެންމެ ޑިމޮކްރަސީއަށް ލޯބިކުރާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ އަދި ހަމަ އެހެންމެ މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދަށް އައްޑޫ ސިޓީ އެމްޑީޕީ ގެ މެމްބަރުން ނަމުގަޔާ އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާ އެށް ދަންނަވަމެވެ މި އުފެދިގެންދިޔަ ކޯލިޝަނާއި ހިޔަނި ކެބިނެޓުގެ އެއްމެ މެމްބަރުންނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަމެ ތިޔަ ފެއްޓެވި ޤައުމީ ބުރަ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތްލައްވާ ހެޔޮގޮތް މެދުވެރިކުރައްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަމެވެ
ޝުކުރިއްޔާ
އަހުމަދު އަދުހަމް
އައްޑޫ ސިޓީ އެމްޑީޕީ ރައީސް