ޢިއުލާން

އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް ތިރީގައި މިވާ މަގާމަށް މި ޕާޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ޕާޓީގެ މެމްބަރުން އެކަމަށް އެދި 8 މެއި 2016 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12.00 ގެ ކުރިން މި ޕާޓީގެ ގައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް (ހ ޝަރާޝާ، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

1) އެޑްމިން އަދި ފިނޭންސް އޮފިސަރ

އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުގެ މަޤާމުތަކަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ސީވީ ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިއްތައްވާލައްވާ