އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޙާބް 2016

އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ މެދުގައި މާރިޗް 11 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުނު އިންތިޙާބުގެ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ