ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ރައީސް ނަޝީދަށް ހަނދާނީ ކުލަވަރެއް އަރުވައިފި

CaoWfvGUkAE-as1

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ތުޅާދުގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ހަދާނީ ކުލަވަރެއް އަރުވައިފިއެވެ. ދިވެހި ރައްޔިތުން އެމް.ޑީ.ޕީއާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ތިބިކަން ހާމަކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުން ކުލަވަރު ހަދިޔާ ކުރެއްވީ ބ.ތުޅާދޫ ޔޫސުފް މުޙައްމަދެވެ. އަދި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން މި ކުލަވަރާއި ހަވާލުވެލެއްވީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒެވެ.