އެމް.ޑީ.ޕީ އަދި އަދާލަތުގެ އޮފިޝަލުން ކޮމަންވެލްތުގެ ވަފްދާއި ބައްދަލުކޮށްފި

CaoDrqSVIAAqNHW

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އަދި އަދާލަތު ޕަޓީގެ އޮފިޝަލުން ކޮމަންވެލްތުގެ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްގޮސްފައިވަނީ ހޮޓެލް ޖެންގައި ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއާރޕާރސަން އަލީ ޝިޔާމްގެ އިތުރުން ޕާޓީގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީގުޅުންތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނެވެ.