ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ކިޔާ މީހަކާއި އިތުރު ބައެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކެއް ތަހުގީގްކޮށްދިނުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ކިޔާ މީހަކާއި އިތުރު ބައެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކައް ތަހުގީގްކޮށްދިނުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި