2014 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޙާބުގައި ފޭދޫ ދާއިރާއިން ވާދަކުރުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ޕްރައިމެރީއަކުން ކެންޑިޑޭޓްއަކު ހޮވާފައިވަނިކޮށް، މި ޕާޓީގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް، މ.ފިނިވާގެ ( 2 ނަމްބަރު ބައި) އަލްހާން ފަހުމީ ، 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބުގައި ޕާޓީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވާ ޕާޓީގެ ޓިކެޓް ލިބިފައިވާ ފޭދޫދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓާ، އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަ ކުރެއްވި މައްސަލަ

ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމެޓީގެ ނިންމެވުން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ