ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ

ިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުމުގެ މުނާސަބާގައި އެންމެހާ ދަރިވަރުންނަށާއި ޓީޗަރުންނަށާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށް މަރުޙަބާއާއި ތަހުނިޔާ ދަންނަވަމެވެ.
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން އެދެނީ މިއަހަރަކީ ދަރިވަރުންގެ ތަޢުލީމަށް ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ފަސޭހަކަމާއި ކުރިއެރުން ލިބިގެންދާނެ އަހަރެއް ކަމުގައި ވުމަށެވެ.
13 ޖެނުއަރީ 2016