ނޮވެމްބަރު 6ވަނަ ދުވަހުގެ މުޒާހަރާއާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެވުނު މަޝްވަރާ

CTEKp9dUsAAIoGL

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް ‘ރައީސް’ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުރުން ސިޔާސީ ހައްޔަރީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލާ އެމް.ޑީ.ޕީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ‘މިންޖުވާން’ މިނަމުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހުނު މުރާހަރާ މިހާރު ރައީސް ޔާމިން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލާ ދުވަހު ބޭއްވުމާއި މެދު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިހުން މިރޭ މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.