ރާއްޖޭގެ އެކި އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އިހްތިޖާޖުތަށް މި ހުކުރު ދުވަހު ފެށޭނެ

CRIQlQJUwAA7KKx

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކުގެި ސިޔާސީ ހައްޔަރީންނާއި ޤައިރު ޤާނޫނީގޮތުން ހައްޔަރުކޮށްފައިފާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވަގުތުން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލާ އިހްތިޖާޖްތަށް ފެށިގެން ކުރިއަށްގެންދެވޭނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެތަކެއް ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އެދުމުގެ މަތިން އެރަށެއްގައި ތިބެގެން މުޒާހަރާ ކުރުމަށް މި މަހުގެ 16 ވާ ހުކުރުދުވަހު ގެ 16:00ގައި ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނެއެވެ.