އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން އައި.ޑީ.ޔޫގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އާއި ބައްދަލުކޮށްފި

CQs3fXLUsAAYPnV

ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިމޮްކރެޓިކް ޔޫނިއަންގެ އެކުވެރި ޕާޓީ ތަކަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތަށްތަކާއި، އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅު ތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވިއްޖެއެވެ. މިބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދިޔައީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެންޗަސްޓަރގައި ހިންގަމުންދާ ކޮންސަރވޭޓިވް ކޮްނަރރެންސްގެ ހަވާސާގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއާރޕާރސަން އަލީ ވަހީދު އާއި ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒްއާއިއެކު އައި.ޑީ.ޔޫގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެއިރިކް މޮއެން އާއިއެކު ކުރިއަށްދިޔަ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.