11 ގެ ބްރީފިންގ

Snapshot 1 (9-6-2015 2-17 PM)

11ގެ ބްރީފިންގ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތަލާ

މިހަފްތާގެ 11ގެ ބްރީފިންގ ގެ ހާއްސަ ނުކުތާތަށް

* މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީން ބޭއްވުނު ކަންމަތީ ބައްދަލުވުންތަކަށް ފުލުހުން ހުރަސް އެޅުން

* ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށްލާފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް ކަމަށް އދއިން ކަނޑައެޅުމުން އެމްޑީޕީން ރައީސް ނަޝީދު ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލުން

* ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވަލާ ކުރިއަށްދާ ސީދާ ހަރަކާތުގެ ތެރޭން ހުކުރު ދުވަހުގެ މާލޭ ރެލީ އަދި އައްޑޫ ޖަލްސާ އާއި މުޒާހަރާ

* އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް އިނގިރޭސި ކޮންސަވޭޓިވް ޕާޓީގެ ދައުވަތަކަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ފުރަވަޑައިގަތުން

ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި

* 4 އޮކްޓޫބަރުވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ހަރުގެގައި އޮންނަ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ބައްދަލުވުން

* 8 އޮކްޓޫބަރުގައި މާލޭގައި އޮންނަ އާންމު ޖަލްސާ

* 9 އޮކްޓޫބަރުގައި އޮންނަ މުޒާހަރާ