ދެންނެވުން: އެމްޑީޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު މާލޭގައި އޮންނާނީ އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި

މާދަމާ 1 އޮކްޓޯބަރ 2010 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު އޮންނާނީ މާދަމާ މެންދުރުފަހު 2.30 ން ފެށިގެން 7.30 އަށް އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައެވެ.
ވީމާ މިވާހަކަ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.