ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުުގެ ބައިނަލް އަގްވާމީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގެ މެމްބަރ އާމާލް ކްލޫނީ މިއަދު މާފުއްޓަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން