އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވަފްދުން ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުގެ މަންދޫބުންނާއި ވިލާތުގެ ގިނަ ޤައުމުތަކެއްގެ މަންދޫބުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި

CNu1AvlUEAAwnte

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ގުޅުންތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންނާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގެ މެމްބަރު ޙަސަން ލަތީފް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް މިހާރު ލަންކާއަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު އެމެރިކާ، ކެނަޑާ ، އިޓަލީ ، އޮސްޓްރޭލިއާ ، ފްރާންސް ، ނެދަރލެންޑްސް ، ޖަރުމަން އަދި ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުގެ މަންދޫބުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.