ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ހަރުގޭގައި

CJpu5cZUEAIT4Go

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ 21:30 ގައި ހަރުގޭގައި އޮންނާނެއެވެ.