އެމްޑީޕީގެ މާލޭ ދާއިރާގެ ވޯކްޝޮޕެއް ރޭ ހަރުގޭގައި ބާއްވައިފި

unnamed

ރޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މި ވޯކްޝޮޕްގައި މާލޭ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ ގިނަ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ޕާޓީގެ އިސްވެރިންނާއި މާލޭ ދާއިރާގެ ރައީސް އަކްރަމް ކަމާލުންދީން ވެސް
ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ މާލޭ ދާއިރާ އަށް އޮތް ގޮންޖެހުންހުންތައް ހޯދާ ޕާޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ހަރަކާތްތަށް ހިންގުމުގެ މައްޗަށް މަޝްވަރާކުރުމެވެ. އަދި ރޭގެ މަޝްވަރާގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި ބެހޭ ގޮތުންވެސް މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.