ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރެއްވި ދަޢުވާއަކީ ބާޠިލް ދަޢުވާއެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރެލް އަރިހުގައި އެދިވަޑައިގެންފި

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރެއްވި ބާޠިލު ‘ދަޢުވާ’ އަކީ ބާޠިލު ދަޢުވާއެއްކަން ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރެލް އަށް ފޮނުވި ސިޓީ

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރެއްވި ބާޠިލު ‘ދަޢުވާ’ އަކީ ބާޠިލު ދަޢުވާއެއްކަން ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރެލް އަށް ފޮނުވި ނުކުތާތައް