އިއުލާން

ފެބްރުއަރީ 2012 އިން ފެށިގެން މިހާތަނަށް މިޕާޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ސިޔާސީ ހަރަކާތާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤެއްކޮށް ނުވަތަ ދައުވާއެއް އުފުލާފައިވާ ނުވަތަ ހުކުމެއްކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ޕާޓީ ވެބް ސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާނެއެވެ. މިލިސްޓު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި މިލިސްޓުގައި ނަން ހިމެނިފައިނުވާ މީހުން 20 ޖުލައި 2015 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މިޕާޓީގެ ނަންބަރު 7602772 ހޮޓްލައިންއާ ގުޅުއްވައި އެމަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް އެދެމެވެ.

މިމަޢުލޫމާތުއަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ. އާއި ސަރުކާރާ ދެމެދު ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކާ ގުޅިގެން އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިސްޓު ފުރިހަމަކުރުމަށްވެސް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

16 ޖުލައި 2015

ކޯޓުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މައްސަލަތައް

ހައްޔަރު ކުރެވިފަ ނުވަތަ ތަޙްޤީގް ހިންގިފަިވާ ފަރާތްތައް

ހުކުމް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް