ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އޮނިގަނޑު ގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާ ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ފަރާތުން ރޭ އެމް.ޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓްގައި މުހިންމު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ ޒުވަނުންގެ ހިއްވަރުގެ އޮނިގަޑާއި މެދު ޒުވާނުންގެ ހިޔާލު ހޯދާ އިތުރަށް މި ގުނަވަން ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުމެވެ. ރޭގެ މި ބައްދަލުވުމަށް ޕާޓީގެ އިސްސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޒުވަނުންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.