ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ ޖަލްސާއެއް މިރޭ 21:15 ގައި ހަރުގޭގައި

Banner

އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިރޭ ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ ޖަލްސާއެއް ހަރުގޭގައި 21:15ގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ބައްދަލު ވުމަށް އެމް.ޑީޕީ އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.