އެމްޑީޕީގެ އަންހެން ކަނބަލުންތަކަކާއި ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރު މަނިކުއަށް ހުކުމް އިއްވުން ފަސްކޮށްފި

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ގިނަ މެމްބަރުންތަކަކާއި ކުރީގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޝިފާ މުޙައްމަދު ގެ އިތުރުން ޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރު މަނިކުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަ ދައުވަގެ ހުކުމް އިއްވުން ފަސްކޮށްފިއެވެ.