ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނާއި ދާއިރާ ރައީސުންނަށް ބޭއްވުނު ވޯކްޝޮޕް ރޭ ނިންމާލައިފި

CGgvW8XVIAA9LXB

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ދެ ރެއަކަށް ބަހާލައިގެން ބޭއްވުނު މި ވޯކްޝޮޕްގެ ބޭނުމަކީ ސަރުކާރާއިއެކު މަޝްވަރާ ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދާއިރާތަކުގެ ރައީސުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ މެމްބަރުންގެ ހިޔާލު ޕާޓީގެ ލީޑާރޝިޕްއާއި ހިއްސާކޮށް ހިޔަލު ބަދަލުކޮށް ހެދުމުގެ ބޭނުމުގައި ބޭއްވުނު ވޯކްޝޮޕެކެވެ.