ދިވެހި ސަރުކާރާއި އެކު މަޝްވަރަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެމް.ޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނަށް ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

CGbwaTKUYAAUz-a

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ސަރުކާރާއިއެކު މަޝްވަރާ ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނާއި ދާއިރާތަކުގެ ރައީސުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ރޭ ސޯލްޓް ކެފޭގައި ވޯކްޝޮޕެއް ފެށިގެން ކުރައަށް އެބަދެއެވެ.މި ވޯކްޝޮޕް ކުރިއަށް ރޭ ގެންދެވިފައިވަނީ 21:30އިން 23:30 އަށެވެ.