އެމް.ޑީޕީގެ ފަރާތުން މަޝްވަރާކުރުންތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިއަދު ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވި ސިޓީ

އެމް.ޑީޕީގެ ފަރާތުން މަޝްވަރާކުރުންތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިއަދު ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވި ސިޓީ ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ : ސަފްހާ 1

އެމް.ޑީޕީގެ ފަރާތުން މަޝްވަރާކުރުންތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިއަދު ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވި ސިޓީ ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ : ސަފްހާ 2