އެއާރޕޯޓްގައި މުޒާހަރާ ކުރިކަމަށްބުނެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ގިނަ އަންހެން ކަނބަލުންގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މިއަދުވެސް ބާއްވައިފި